Kỹ thuật giao hợp chưa tốt. Khi giao hợp phía nam chưa có kỹ xảo, động tác thô bạo, tạo nên sự đau đổn cho phía nữ, dẫn đến sự phản ứng có tính bảo vệ mà