Tái hôn sau khi hôn nhân tan vỡ hoặc bất hạnh, do có sự so sánh vổi cuộc hôn nhân lần trưốc nên thưòng có yêu cầu cao hơn về chỗ dựa của tình cảm và sự