Bọn mình yêu nhau được một thời gian thì hai bên gia đình biết, cả nhà mình và nhà N đều phản đồi, cả hai nhà đều phản đối vì nhà mình và nhà N đang là