involvements và cuộc phiêu lưu của Anand đã làm cho nó tinh thể rõ ràng rằng không có gì là công bằng trong tình yêu dành cho poker… ngoại trừ tình yêu bản thân … và ông