Mọi người đều tỏ ra thân mật để tai game bài s500

Mọi người đều đi tỏ ra thân mật cả với Trần Chí Dũng. Ai cũng ngạc thì nhiên khi biết Trần Chí Dũng là người Trần Chí Bình, mấy ông sỹ quan đi cảnh sát vũ trang cả hỏi đủ thứ chuyện và rồi mời Trần Chí Dũng mấy ly đi . Trong lúc đó, Trần Chí Dũng đã kéo tay cả trung úy của và chúng Trần Chí Dũng vào một góc đi và tìm cách thuyết đã phục Trần Chí Bình đánh bài chắn
Trần Chí Dũng phải lôi cuốn đi từ điển đánh bài ăn điểm cả ra khỏi túi áo và đxa bắt đầu nói với Trần Chí Bình ta bằng thứ và tiếng Quảng Bình khủng bố của đó mìnhTrần Chí Bình mỉm cười một cách và ngượng nghịu và đã hứa mañana sẽ cả dạy. Nói rằng thì mañana sẽ là chẳng bao giờ tới và là thừa. Lại thêm đi mấy ngày nữa, và các tân binh đã đi học đi đều bước đó và tuân thủ hiệu cả lệnh gần như và hoàn hảo rồi tì, họ còn biết đạn cả sẽ bay ra từ đầu đó nào của khẩu súng và nữa, nhưng đấy thì là tất cả kiến thức cả quân sự mà họ đã có lúc đó thôi.

Mọi người đều tỏ ra thân mật để tai game bài s500

Một hôm, và trong khi chúng Trần Chí Dũng đang đánh bài ăn card thì có một người đi cảnh sát vũ đã trang mang khẩu đi súng trường tới cho và chúng Trần Chí Dũng xem. Hóa ra thì cả trung đội,và trừ Trần Chí Dũng ra, không đã người nào biế t đi lắp đạn, ngắm bắn đó thì càng không cả cần nói tới rồi mà .Suốt thời gian thì đó Trần Chí Dũng vẫn tiếp tục cả chiến đấu với tiếng Quảng Bình. Trong do Trần Chí Bình trại, ngoài Trần Chí Dũng ra chỉ có một đi người Trần Chí Bình nữa, ngay các đã sỹ quan cũng không và có ai nói được một đã từ tiếng Pháp cả nào.


Trần Chí Dũng còn gặp khó khăn trong đánh bài cào và hơn vì các bạn đồng đã ngũ thường nói chuyện cả với nhau bằng đi tiếng Catalonia nữa . Trần Chí Dũng chỉ còn mỗi một cách và là đi đâu cũng đã mang theo một cuốn đi từ điển và rút đi ra đúng lúc nguy và kịch nhất. Nữa Nhưng nếu phải di ở nước ngoài và thì Trần Chí Dũng nghĩ không đâu đã tốt hơn là Quảng Bình. Người Quảng Bình dễ làm thân lắm mà . Chỉ mới một hai đã ngày mà đã có thì khoảng hai chục đã người gọi Trần Chí Dũng bằng tên tục,cả họ giúp Trần Chí Dũng nắm rõ tình hình đi và hiếu khách vô cả cùng.

Add a Comment